KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karina Handzik Cukiernictwo z siedzibą w Olbrachcicach nr 60, 48-210 Biała, NIP 7551038309, REGON 531420001;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zwykłego przetwarzania w ramach relacji umownych, których jest Pani/Pan stroną, w szczególności w celu podjęcia działań na Pani/Pana zlecenie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt II, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z firmą Karina Handzik Cukiernictwo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest firma Karina Handzik Cukiernictwo.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, której jest Pan/Pani stroną, wyczerpania lub przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz przez wymagany przepisami okres przechowywania do celów podatkowych i handlowych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy (wykonania zlecenia), której jest Pan/Pani stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.